Back to Top

Persoonsgegevens AVG

Privacyverklaring versie 1: d.d. 08-11-2018Logo WVV

Klik hier voor het PDF-bestand

De Wassenaarse Volleybal Vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van
uw persoonsgegevens. Middels de hier weergegeven privacyverklaring willen wij
heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons-gegevens. De Wassenaarse Volleybal Vereniging (verder WVV) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

 • wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de persoonsgegevensverwerking zich beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking persoonsgegevens van leden, trainers, vrijwilligers en toernooi-inschrijvers

Persoonsgegevens van leden, trainer, vrijwilligers en inschrijvers van een toernooi worden door WVV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van uitnodigingen;
 • communicatie betrekking hebbend op competitiewedstrijden (ook scheidsrechter en teller) trainingen, nieuwsbrieven, ‘lief en leed’ en andere gerelateerde activiteiten binnen de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WVV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • roepnaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • woonadres;
 • geboortedatum.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, lichamelijke gezondheidstoestand of seksuele geaardheid.
De persoonsgegevens worden, voor onbepaalde tijd, door WVV opgeslagen ten behoeve van boven-genoemde verwerking(en). Nadat u geen lid, trainer of vrijwilliger meer bent worden bovenstaande persoonsgegevens en foto’s, apart van het dagelijkse administratie, in ons historisch archief bewaard in verband met reüniedoeleinden en informatieve waarde van en over WVV. Alle overige persoonsgegevens die WVV mogelijk van u heeft ontvangen en historisch van geen belang zijn worden onherroepelijk uit de administraties verwijderd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo delen wij persoonsgegevens met:

 • de Nevobo en Sportlink, waarbij wij aangemeld moeten zijn als volleybalvereniging. Wij hebben de verplichting om de persoonsgegevens van de leden aan hen door te geven. Dit is o.a. ten behoeve van de communicatie, de Nevobo-contributie en aan alle competitiewedstrijd gerelateerde zaken;
 • de Vrijwilligerscentrale Wassenaar, naam en woonadres van actieve vrijwilligers in verband met het verkrijgen van de vrijwilligerspas;
 • de Gemeente en het Wassenaars Sportcontact, naam en woonadres van bestuursleden uitsluitend in verband met het voeren van correspondentie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Op minderjarige leden die tijdens hun lidmaatschap meerderjarig worden, wordt automatische deze Privacy-verklaring van toepassing.

Gebruik van naam in verslagen en foto’s

Naam en foto’s worden gebruikt voor:

 • de spelerskaart.

En indien daar schriftelijk toestemming voor is verleend:

 • in PR-berichten voor kranten en nieuws websites;
 • op de openbare Facebookpagina van WVV;
 • in de Nieuwsbrief van WVV;
 • in andere communicatie-uitingen zoals uitnodigingen, wedstrijdprogramma en WVV foldermateriaal
 • op de website van de Wassenaarse Volleybal Vereniging (WVV);
 • op het prikbord van WVV in sporthal De Schulpwei.

Links naar andere websites

De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van WVV. Andere websites zullen hun eigen privacybeleid hanteren. WVV raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Verwerking persoonsgegevens verkregen via de website, Facebook of E-mail.

Met het via de website, Facebook of E-mail verstrekken van persoonsgegevens, geeft u WVV toestemming om deze gegevens te gebruiken. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag of reactie. Binnen 2 maanden na afhandeling van de vraag/reactie worden de persoons-gegevens vernietigd. Uitsluitend leden van WVV hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.
WVV maakt gebruik geen gebruik van "cookies".

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens WVV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • de betreffende personen hebben kennisgenomen van de noodzaak tot geheimhouding van de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend;
 • we evalueren regelmatig onze maatregelen.

Wijzigen van het Privacy beleid

WVV past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meeste recente versie van onze Privacyverklaring te vinden zijn. Bij belangrijke wijzigingen zal WVV er alles aan doen u per e-mail te informeren.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming (deels) in te trekken of aan te passen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als WVV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..